Padėka Ievai Karpienei už iniciatyvą

Visos Anykščių socialinės globos namų bendruomenės vardu norime nuoširdžiai padėkoti Ievai Karpienei ir jos draugams bei pažįstamiems, kurie ne pirmus metus siunčia globos namų gyventojams dovanėles. Nuostabu matyti nustebusius ir besišypsančius gyventojų veidus, kai gauna netikėtą staigmeną. Kasmet siunčiamos dovanos vis didesnės, paruoštos su meile ir nuoširdumu. Trūksta žodžių išreikšti dėkingumui. Perduokite sveikinimus ir linkėjimus visiems savo pažįstamiems, kurie prisidėjo prie Jūsų organizuotos gerumo akcijos. Telydi Jus Dievas.