Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojams darbdaviui priimant sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimą. Darbdavys Darbo tarybai privalo teikti tam tikrą informaciją apie įstaigos veiklą ir derinti darbuotojams reikšmingus klausimus.

Darbo taryba turi teisę teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo; inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų; esant būtinybei aptarti svarbius darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus.

Darbo tarybą sudaro:

Palmira Rudokienė, Burbiškio padalinio individualios priežiūros darbuotoja el. p. p.rudokienee@gmail.com 

Žaneta Barzdonė, Svėdasų padalinio individualios priežiūros darbuotoja el. p. janneta25@gmail.com

Sandra Budrienė, buhalterė el. p.  finansai@anyksciusgn.lt

Darbo taryba vadovaujasi įstatymais, Darbo taryboms suteiktomis teisėmis ir pareigomis.